رابطه داوری و ضمانت‌نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

چکیده

آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت ‌نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت‌نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت‌نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت‌نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت‌نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانت‌نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت‌نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت‌نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت‌نامه اسنادی و ضمانت‌نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ce qui rend controversable l’étude du résultat de la confrontation entre l’arbitrage et la garantie bancaire sont le principe d’indépendance de la garantie et la Forte possibilité – au moins du point de vue théorique – de l’application simultanée de ces deux moyens juridiques.Néanmoins nous verrons ensuite que la rencontre de ceux-ci est d’un faible degré de contingence et que la jurisprudence est encore moins disponible aux chercheurs. Pour envisager les différents modes de cette confrontation nous avons vérifié dans la première partie de cette œuvre, le rapport entre la clause d’arbitrage et la garantie bancaire. L’effet de sentence arbitrale sur la garantie fait le sujet d’étude de notre deuxième partie.
Il se peut que la clause d'arbitrage soit stipulée dans le contrat de base. Dans ce cas, celle-ci n'influence pas en principe le paiement de garantie. En cas de sa stipulation au corps de la lettre de garantie, l’arbitre aura, dans la limite des dispositions jurisprudentielles, le droit de décider sur l’exécution ou la non-exécution de la garantie.
D’une garantie documentaire à une garantie à première demande simple, le rôle de la sentence arbitrale change, toutefois toutes les deux peuvent à posteriori justifier le paiement ou le non-paiement de la garantie et y apporter des effets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrat d'arbitrage
  • Contre
  • garantie
  • Garantie bancaire internationale
  • Garantie documentaire
  • Principe de l´indé pendance
  • sen tence arbitrale