حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی

نویسنده

چکیده

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصاً داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Party Autonomy in International Commercial Transactions: the Place of International Commercial Arbitration
This paper tries to show that commercial arbitration is an important part of a general transformation, which is taking place in both domestic and international law. For various reasons there has been a strong desire for a private system of justice including arbitration and a general reluctance to submit private disputes to State courts. As a result of the expansion of international trade and investment, the second part of the last century witnessed an unprecedented growth of international arbitration. The prospect of a private dispute settlement represents an international regime which, despite national regulatory interventions, is based on a market economy, private law and a spontaneous order. The popularity of arbitration has, therefore, its roots in the changing patterns of social interactions in the modern market economies and in particular the ideas of liberty and choice of individuals to control their life. Consequently, arbitration and other forms of alternative dispute resolution are increasingly claiming ground from public administered justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • dispute resolution and theories of adjudication
  • International Trade
  • Party Autonomy