حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

نویسنده

چکیده

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله،‌ حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RIGHTS AND DUTIES OF PLAINTIFF IN THE FIRST SESSION OF HEARING

چکیده [English]

Dr. Djavad Vahedi, The deceased professor of civil procedure in the university of Tehran, has written an article in No.38 of this Journal under the head of "the first session of hearing and its particulars". In that researching, he has carefully defined the first session of hearing.
In the present article, the writter has followed from his professor and discussed the rights and duties of plaintiff in that session. The first session of hearing has privileges for the claimant that next sessions are absent of this privileges. Using of these privileges depends on the information of claimant from his rights and duties.
The plaintiffs rights and duties in the first session of hearing and privileges of this session for him, has been explained in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changing of demand
  • First session of hearing
  • plaintiff
  • Presenting of documents