مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)

نویسنده

چکیده

قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WASTES MANAGEMENT IN IRAN AND FRANCE LAW EMPHASIZING ON WASTE MANAGEMENT LAW ACTED IN 2004

چکیده [English]

Wastes Management law as a turning point in the view of Iran's legal system towards the issue of wastes was approved by legislator authorities on 5/09/2004, with a two-starred agency, as a comprehensive law against harmful effects of pollution and problems due to wastes for their optimal management. In this paper, in addition to evaluating of the legal system governing on wastes management, it also considers the position , principles and current issues in this regard, while viewing the experience of French law makers (for instance).The essential assumption of this paper is based on the fact that, simply relying on legal means to fight and to take action against this problem is not sufficient and the necessity to use and coordination of other policies, fields and non juridical means and uniting of society facilities in the long with accurate, realistic and ideal legislative policy is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental law
  • France Law
  • management
  • waste