بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382

نویسنده

چکیده

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSIDERING DEVEIOPMENTS AND INNOVATIONS OF THE REFORMED ACT OF CHEQUE 1382

چکیده [English]

The crime of worthless cheque has been changed-over chiefly since the first criminalization under public criminal law 1304. Sometimes legislator in consequence of social and economic conditions has taken sever criminal attitude. However, he has often taken gentle criminal attitude. The last modifications of the cheque issuance crime, which was ratified in 1372, had been improved in 1382. Some of them were such as decriminalization from article 13 of 1372 Act. And punishment scaling with due attention to inserted cheque amount. It is possible to say that the legislator has taken gentle attitude rather than the former. In this article, we consider about this Act. Improvement in 1382 from the point of view of techniqual criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blank signed cheque
  • Phishcal element
  • Strict liability offence
  • Time Limitation
  • Worthless cheque