ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار

نویسنده

چکیده

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LES QUALITIS SPECIFIQUES DELAUTORITE DE LA CHOSE JUQEE CRIMINELLE

چکیده [English]

On a dit Sournt que l’autorité de la chose jugée est rekative. Cela vraue concernant le process civile: la decision du juge s’engage entre des persones qu’ y sont les parties (identité de persornne). Aussi il faut qu’ily a entre les deux process (actuelle et precedent),l’identitédol olijets et l’identité de causes. Mais ces conditions requises ont ses céracteré spécifique dans les process pénals: Le tribunal repressive tranche l’action publique, non seulement entre deux parties, mais entre une partie et la société. Alors, sa decision a munie d’autoritié absolue et doit être impose à tous.
Du reste, les decisions répressives atteingent l’homme la libérté et sa vie. Alors la justice ne permet pas de punir un homme deux fois d’un fait. A vraie dire cest le fait juridique qui constitue la fondement direct (la cause) de la demande.

کلیدواژه‌ها [English]

  • la cause
  • la chose jugée
  • L’autorité
  • relativité