عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی

نویسنده

چکیده

این که چگونه می‌توان شکل و شیوه خاصی برای آیین‌های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح ‌شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROCEDURAL JUSTICE: SOME OBSERVATIONS ON CIVIL JUSTICE THEORIES

چکیده [English]

Procedural Justice concerns the way and method of drawing Justice System. Questions about it are remarkably persistent. We can find here different Theories: What is the aim of civil dispute resolution; Accuracy or solving the conflicts of interests anyway. Some others, in the utilitarian tradition have argued that procedural fairness can be reduced to the calculation of costs and benefits. The third theory called Participation that assumes that the very idea of a correct outcome must be understood as a function of process that guarantees fair and equal participation. The participation is not well-defined, because it rests on uncertain and varying foundations: for this reason, we will investigate four interpretations for it such as: Dignity, Satisfaction, Rational discourse and finally, Gaming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost & Benefits
  • Economics of Procedure
  • Fair and equal participation
  • Finding the truth
  • Principles of Procedure
  • Procedural Justice
  • Solving the disputes