جرم زدایی به منزله یک تغییر

نویسنده

چکیده

جرم‌زدایی، عبارت است از عقب‌نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرم‌زدایی یک فرایند تغییر است که دست‌کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می‌رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار می‌آیند. جرم‌زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع‌کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی‌نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقب‌نشینی حقوق کیفری دست‌کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه‌رو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتاب‌زدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان‌بخشی روبه‌روست- همت و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DECRIMINALIZATION AS A CHANGE

چکیده [English]

Decriminalization limits and narrows the sphere of criminal law through two methods: to eliminate the criminal description of special behavior (a) and to remain or not remain it in the public jurisdiction of other formal control mechanisms (b). If it is left in the public jurisdiction, it requires non-criminal sanctions. Therefore, decriminalization is a process that at least, has got two outlooks: first, the criminal justice system that justifies its existence and necessity; and second, other non-criminal powers and agencies, especially executive organizations that accept the new role so as to have control on the behaviors which will not be considered as crimes. This practice can be justified based on needlessness to the penal sanctions and the ability of non-criminal agencies to control undesirable acts. Decriminalization, on the above explanation, is a change process that needs to management through a practical program. If it is managed as well, it can lead to useful conclusions and achievements by public acceptance in the society. Such a task in Iran which always encounters the curse of hurriedness and seeking to protect sectional interests and intersectional non-harmony has demanded and does demand more endeavor and thoughtfulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change process
  • criminalization
  • Decriminalization
  • Managing change