مبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران و فراملی

نویسنده

دانسگاه تهران

چکیده

تحول نظام‌های حقوقی در جوامع پیشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت به سمت توسعه‌ی اختیارات قضات برای کشف واقع و نه صرفاً فصل خصومت صورت گرفته و مهم ترین ابزار برای وصول به این هدف امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط دادرسان می‌باشد. ارزیابی دلیل به معنی قضاوت در مورد ارزش و شایستگی هریک از ادله است که این مفهوم نیز در ارتباط با هر دعوا و به تبع مجموعه‌ی شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، جایگاه و نتیجه‌ی حاصله از ارزیابی دلیل در مواقعی که به صورت مطلق و تئوریک مورد بررسی قرار می‌گیرد نسبت به زمانی که مرتبط با موضوع خاص تجزیه و تحلیل می‌گردد یکسان نبوده و در اکثر موارد طریقیت آن برای رسیدن به واقع و کشف حقیقت بر موضوعیتش غلبه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BASES OF EVALUATION OF EVIDENCE IN TRANSNATIONAL AND IRANIAN CIVIL PROCEDURE LAW

نویسنده [English]

  • Ali Reza Azarbaijani
چکیده [English]

We have seen many changes in the area of evidentiary rules in developed countries whose aim is not only settlement of disputes but also achievement of justice and having real judges through expanding their powers and discretions. The main way to gain this goal is evaluation of evidence by prosecutors.
Evaluation of evidence means to judge about the value and merits of any evidence. This, accordance to relevant facts of any cases would differ from one case to another. In the other word, while we evaluate the evidences, once strictly & theoretically, then accordance to conditions and facts of cases, the respective results would be much different. Evaluation of evidence in the most cases is supposed to be as a way to achievement of real facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of Evidence
  • Power of prosecutor
  • Real judgment
  • Settlement of disputes
  • Transnational prosecution.