ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL NATURE OF HIRE PURCHASE

نویسندگان [English]

  • Ali Eslamipanah
  • Reza Abbasian
چکیده [English]

Hire-purchase contract can be considered as a contract for preparing and transfer of movable and immovable properties by seller on the condition that if the amount of contract returns in certain installments the buyer will become the owner of properties.
This contract has coordination with lease in one side and with sale on the other side. This is because transfer of benefits ownership appears at the commencement of it and at the conclusion it leads to transfer of the object ownership. By the way with attention to particulars of this contract in payment of the loan with preserving of object ownership until the complete return of installment.
Some have known it similar to mortgage and loan while with the precise attention to statute of banking operations without usury and related executive orders. It is known that in spite of existing similarities with aforesaid contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of sale.
  • Credit bail
  • Hire
  • Location
  • Purchase
  • Vente
  • Vente temperament