بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جستجوی راهکارهای حل معّمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم، همواره مدّّّّّّّ نظر اندیشمندان و جرم شناسان بوده است، از این رو پیوسته کوشش شده، تا با تمسّک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، یکی از این اهرم هاست، اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان، خواهان پیکار با انگیزه های مجرمانه است. بدین سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلّور دارد، در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می شود، کیفری که در بطن نظریّه ی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری کننده، سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERRENCE AND IT`S ROLE IN PEREVENTING CRIME

نویسندگان [English]

  • Hassan Dadban
  • Sara Aghaei
چکیده [English]

Seeking ways for finding solution in relation to crime and ways for preventing from crime and effective methods for confronting criminals have been studied since many centuries ago by thinkers and criminologists. In this way always it was attempted that by using different tools to prevent from occurring crime and do some actions for decreasing the rate of crime that meanwhile applying punishments for intimidating potential and actual criminals is among one of these levers. This is kind of lever that with depending on concept of prevention and by showing the application of guarantee of penal enforcement on criminals intends to effectively fight against with criminal motivations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Certainity
  • deterrence
  • Finality.
  • Prevention
  • Punishment
  • Recidivicm of Crime