اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین‌ها در حقوق مالکیت‌های صنعتی می‌تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRECAUTIONARY MEASURES AND CIVIL REMEDIES OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS; A COMPARATIVE STUDY

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sadeghi
  • Maryam Sheikhi
چکیده [English]

Legal protection of industrial property rights is constituted as an important indicator for the development of societies. To enter into the sphere of law, there should be a legal sanction to protect the right against infringement which is also the case in the law of industrial property. Regarding the main legal sanctions as a whole and the industrial property rights in particular, one can mention to the civil sanctions (commitment to compensation) and precautionary measures or interim measures which could be categorized as interim and precautionary measures before, while and after infringement of the right. Each of these sanctions may specifically protect the right against the infringement. This article deals with the above –mentioned sanctions in Iranian legal law comparing with some developed countries in this field such as France and Great Britain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil remedy
  • Comparative law.
  • Conservatory and provisional measures
  • Industrial property right
  • Iranian Law