ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه

نویسنده

چکیده

اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تأثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده ی وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده ی آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتباراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NATURE OF ACCEPTANCE AND THE CASE OF PATRIMONIUM REFUSAL IN THE ESTATE OF DECEASED

نویسنده [English]

  • Sayyed Mortaza Qasemzadeh
چکیده [English]

The technical term of acceptance and refusal in the case of patrimonium (the estate of deceased); which has been used in inheritance procedure act; dose not mean; automatically; the acceptance and refusal of inheritance; because it is occurred by the law and; inheritance; acceptance and refusal of the estate deceased has no role in its occurrence. However; the existence of the principle of acceptance and refusal in that case shall affect in legal relation between legator an heirs; his/her creditors of legator.
Acceptance and refusal is not realized without intention of heirs; because they are intentional acts. Since; the acceptance and refusal in that case means acceptance or refusal of capacity of estate-executor; due to the having authority; capacity in vindication of rights and free intention; therefore acceptance and refusal of person under duress is not valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Accept of patrimonium
  • Inheritance.
  • Patrimonium (the estate of deceased)
  • Reject of patremonium