اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر برخی از مهم ترین نظریه های مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار می‌دهیم. از میان نظریه های مختلف، این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیف? اخلاقی اولیه است، طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب می‌شود. نگارنده بر این باور است که: ملاک قضاوت دربار? اخلاقی بودن یک رفتاراجتماعی معیاری اجتماعی است. این معیار توسط جامعه‌ای تعیین و تایید می شود که فرد یا به بیان صحیح تر "شخص" در آن عضویت دارد. استقراء در معیارهای اجتماعی موجود نشان می‌دهد که: در اغلب جوامع دموکراتیک، معیارهای اجتماعی، یک وظیف? اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید می کنند. این استقراء البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی، مفید قاعده کلی نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORALITY OF THE DUTY OF OBEDIENCE TO LAW

نویسنده [English]

  • Shahram Keyvanfar
چکیده [English]

""Whether a duty of obedience to law is a moral duty as well" is one of the crucial questions in the field of Philosophy of Law. In this regard three answers are supposed:
1- Obedience to law is not a moral duty;
2- Obedience to law is an absolute moral duty;
3- Obedience to law is a prima facie moral duty.
Many of law philosophers (particularly some of the adherents to positivism e.g. Astin) attribute obedience to law to the fear of the sanctions and consider the law and ethics as pertaining to two separate fields. They simply believe that a moral duty to obey a norm cannot be inferred form its legality, as a legal duty to obey a norm, is not inferred form its morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil disobedience.
  • Moral duty
  • moral right
  • Obedience to law
  • Political duty