آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد

چکیده

دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSEQUENCES OF SPEEDY TRAIL IN IRANIAN AND ENGLISH LAW

نویسندگان [English]

  • Sayed Fazlollah Mousavi 1
  • Sayed Mahdi Mousavi 2
چکیده [English]

Speedy trail is one of the important subjects of civil procedure. The concept of consequences of speedy trail, because of their direct and speedy effects on claimants and defendants and even some times on third parties, is very important. The judge’s unsuitable treatment can also have some consequences in respect of his responsibility. In this paper it has been tried to analyze the consequences of speedy trail and the scope and limitation of a judge’s responsibility in Iranian and English law. Also the paper tries to demonstrate the legal and executive problems in both legal systems.
Also the paper tries to demonstrate the legal and executive problems in both legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claimant
  • Defendant
  • Freezing order
  • Speedy Trail
  • Third Parties.