خانواده و روسپیان خیابانی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط‌های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"FAMILY AND STREET PROSTITUTES"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ashouri 1
  • Akbr Varvaee 2
چکیده [English]

This article is part of the study between 1383 to 1386 and as "Factors in the Great Tehran street prostitution has been done. Territory where research and cities, including Tehran, Shemiranat and is Sharehray. Statistical research for individuals, including street prostitutes are in a one-year period between 1383 to 1384 in one of four environments 1) crisis intervention centers Welfare 2) moral security police detention 3) and Evin prison reform and education center and 4) street level between the town attended by 512 people the number of street prostitutes as individuals were investigated samples. Results of research shows that street prostitution between age at onset of each independent variables include research octet 1) family size 2) making family 3) family moral system 4) conflict and tension in the family 5) satisfaction in the family needs .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age of beginning Prostitution
  • Family.
  • Prostitute
  • Prostitution
  • Sex Walker