"مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OWNERSHIP ON THE PETROLEUM CONTRACTS

نویسنده [English]

  • Farhad Iranpour
چکیده [English]

The analyze of the petroleum contract determines that the ownership of the oil and gas filed is one of the very fundamental issues in the Petroleum Contract not only for the host country in the middle east but also for the Petroleum Companies. But the analyze of the petroleum contracts from the ownership perspective may show that the hybrid nature of this ownership rights, one from private law perspective and other from international business law standpoint of view. Therefore, in this essay the ownership right on the project land and field shall be analyzed in order to concretize the nature of this right on the private and international business laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Oil & Gas
  • Ownership in private and international business laws
  • Petroleum Contracts
  • Property: "Real obligation" and "Economic value".