مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح امیز

نویسنده

دانشگاه آزاد

چکیده

علی رغم اینکه حقوق بین‌الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت‌ها در زمینه پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان‌ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت‌هایی را که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز آنها موجب زیان‌های فرامرزی شده است با دشواری‌ها و محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد. افق فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت‌ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء‌ها و نارسایی‌های حقوقی در زمینه پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها