قواعد انصاف در نظام کامن لا

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیة این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MAXIMS OF EQUITY

نویسنده [English]

  • Morteza Adel
چکیده [English]

The courts of equity in England have evolved some principles in Latin which later was translated into English. These were called Maxims of Equity. Maxims of Equity were developed during the centuries. Courts of Equity were in power to hear and determine disputes in which the Courts of Law could not grant requested relief. These courts were first presided by the King’s chancellor who held “the King’s Conscience” and heard the complaints for equitable relief. To decide a case, these courts considered a body of law or jurisprudence developed which was later phrased in the form of maxims. During centuries these maxims were evolved and its numbers grow. However today the main body of maxims consists of 12 main rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil procedure
  • Common law
  • English Law.
  • Equity
  • Substantive Rule