تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF IMAM KHOMEINI GOVERNMENTAL THOUGHTS ON THE FORMATION OF CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN CONCENTRATION ON THE TYPE OF GOVERNMENT, SOVEREIGNTY AND POLITICAL INSTITUTIONS

نویسندگان [English]

  • Abbasali Amid Zanjani
  • Nader Mirzadeh Koohshahi
چکیده [English]

Islamic republic of Iran constitution is the product of Islamic revolution which triumphed under the commandment of Imam Khomeini (PBUH). Since Imam Khomeini (PBUH) had identified thoughts about basic governmental theorems, it could be inquired that how Imam Khomeini governmental thoughts had affected the formation of constitution of the Islamic Republic of Iran and in what extend it could be estimated? It is tried on this article to answer to above mentioned question. Method of research is descriptive- analytical and the manner of data gathering is performed through library. It could be concluded of below-mentioned themes that Imam Khomeini governmental thoughts had determinant effect on evolution of constitution of the Islamic Republic of Iran especially those related to government, sovereignty and political institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formation of constitution
  • government
  • Imam Khomeini (PBUH) governmental thoughts
  • Political institutions.
  • Sovereignty