ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FEATURES AND CONDITIONS FOR REQUESTING OF TEMPORARY ORDER IN THE CIVIL PROCEDURE OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari
  • Reza Zareyi
چکیده [English]

The court issues Temporary order in the affairs that have emergency state that it may consists of detention of property, doing or undoing an act (Articles of 310 and 316 civil procedure code). Temporary order has some features that distinguish it from the same institutions. This order enforces some limitations to defender of suit without it effects on quiddity of claim. The subject of temporary order must not be correspond with the subject of original claim because in such situation, the plaintiff can receive to demand of original claim with issuing temporary order. The existence of conditions is necessary for issuing temporary order, including giving request for temporary order, paying of trail sums and possibility for renewing of request for issuing this order. In this article, we consider the features and conditions for requesting of temporary order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • emergency
  • plaintiff
  • Request.
  • Temporary order