قاعده قرعه

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LOT

نویسنده [English]

  • Abbas Zeraat
چکیده [English]

The lot which is used for proving some claims is one of the important rules of jurisprudence and law. It is used by legislators when making a law, religious jurists in deducing the legal rules, and judges in the legal procedure. However, there is a lot of ambiguity regarding this rule which requires a detailed research to make the nature of the lot clear and to answer the following questions: Is the lot a religious or a conventional rule? Are the mentioned instances in jurisprudence and also the made laws restricted or analogical? What are the conditions for the execution of the rule and who is right to execute it? Finally, what is its real place, when it contradicts with other arguments of proving a claim?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asl-e Amali
  • Fiction
  • Lot
  • Proving a claim
  • Settling a hostility.