بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین

نویسنده

دانشگاه مشهد

چکیده

تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL VALIDITY OF MARRIAGE PORTION, MORE THAN REASONABLE AMOUNT

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Saeedi
چکیده [English]

Determining marriage portion, more than reasonable amount, by spouses which is not in financial ability of husband, has got legal common problem.
The husband is usually undertaken by this kind of marriage portion generally, where as the circumstances indicate that he dosen’t have enough capability to pay it and there is no reasonable possibility for his ability in the future as well.
Some authors have already mentioned the invalidity of these types of marriage portions for impossible delivery, but this objection has not been invoked in Islamic Jurisprudence (Fegh).
The author believes that the nullity of marriage portion invoked by the above inference may be accepted exclusively by taking some general principles of law, and while considering the probabilities in the issue, the theory of invalidity of marriage portion, which are more than reasonable amount, has been preferred because of impossible delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • delivery possibility
  • risky marriage portion
  • . specific marriage portion
  • specific marriage portion