نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A GLANCE ON SUBJECTIVE AND OBJECTIVE THEORIES ON CAUSE OF CONTRACTS

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hassan Sadeghy Moghadam
  • Reza Shokoohi Zadeh
چکیده [English]

The cause is the basis of the existence and non-existence of a thing and its consideration is prior to consideration of the thing. In accordance with Subjective Theory, the will is the substance of the contract and the other elements of a contract are conditions of will’s efficiency. In contrast, according to Objective Theory, object of the contract is the substance of it and the other elements of a contract are the conditions of object’s efficiency. These two Theories are based on reasons which comparison of them could make it possible to choose one of them in Iranian Civil Law. Acceptance of each of these Theories has some effects in relation to definition, title, parties and unity or duality of the contract and resort to Correctness Principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause
  • Condition
  • Objective Theory
  • Object of contract
  • parties of contract
  • Reverse exchange.
  • Subjective Theory
  • will