حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد

نویسنده

دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع می‌شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمی‌گذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمی‌شود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار می‌گیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FIELD OF OPERATING A MISTAKE IN CONTRACT

نویسنده [English]

  • Ali Gharibeh
چکیده [English]

Mistake as a defect in will can be effective when it is related to the consent and intention. Mistake in other phases of will i.e. conception, measure and confirmation is ineffective unless it results in a mistake in consent and intention. Moreover a mistake in every essential affair of a contract does not defect will. It mast occur at least in one of the essential elements of the contract which is related to the intention of parties and the will of the parties in changing and/or interfering or un-interfering the same elements can be effective.
Mistake as a defect in will can be effective when it is related to the consent and intention. Mistake in other phases of will i.e. conception, measure and confirmation is ineffective unless it results in a mistake in consent and intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent
  • Contract
  • Defect of will
  • Intent and operative mistake.
  • Mistake