منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد می‌بندد. این مقاصد دو دسته‌اند: برخی " نوعی" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ می‌دهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه‌ای پیش‌بینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بی‌فایده می‌گردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» می‌نامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FRUSTRATION OF PURPOSE AND ITS EFFECT ON CONTRACTUAL RELATIONSHIP WITH A COMPARATIVE STUDY ON AMERICAN AND IRANIAN LAW

نویسنده [English]

  • Behnam Ghaffari Farsani
چکیده [English]

Any reasonable person concludes a contract in order to attain (a) purpose(s). It sometimes arises that unforeseen occurrences, subsequent to the date of the contract, make worthless the promisee’s counter-performance for promisor without it has been become physically impossible or impracticability. This situation is analyzed under the doctrine of “Frustration of Purpose” in American law. Nevertheless, there are different opinions as to its existence, foundations and conditions in American jurisprudence. The situation, in which these purposes have subjective aspect, are known as “the cause of contract” in Iranian law but it does not render any express solution in cases of frustration of contract’s cause. This essay will study comparatively this issue in Iranian and American law].

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Law.
  • frustration
  • Frustration of purpose
  • Iranian Law
  • the Purpose of Contract