بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION COMPARATIVE OF THE EFFECTS OF SUSPENSION AND DISSOLUTION OF OBLIGATIONS IN IRAN AND FRENCH LAW

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
چکیده [English]

In the article 189 of civil code ,it has been signed to suspension.But in French from articles 1168 to 1184 there are two suspention: suspension of formation of obligation and suspension of dissolution of obligation.The French authors have proposed that there are the differences between the effects of suspension of formation of obligation and suspension of dissolution of obligation in three times :before fulfilement of evenment, after fulfilement of evenment and after non fulfilement of evenment.In Islamic jurisprudence achievement of contract is necessary. However in Iran suspended contract is one of the contract and examination of effects of suspension is necessary that it has been examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dissolution
  • Effet retroactive.
  • Evenment
  • formation
  • obligation
  • suspension