رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

نویسندگان

چکیده

"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می‌آید، حمایتی ویژه‌ به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE JURISPRUDENCE OF HUMAN RIGHTS COMMITTEE ON PROTECTION OF THE RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSON

چکیده [English]

The right to liberty and security of person, referred to Art.9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), which is one of the most significant human rights, has been protected specifically by the Human Rights Committee, as the monitoring body of the Covenant. According to the jurisprudence of the Human Rights Committee, the right to liberty and security of person, contains the right to security of person outside the context of formal deprivation of liberty, which makes it possible to interpret out of the framework of "physical limitations". The right to liberty and security of person include examples such as: the right to be informed of reasons of arrest and charges, and the right to be brought promptly before a judicial authority. These examples has been explicated in detail by the committee's views.
This paper would try to offer a better understanding of the concept of liberty and security of person, in the light of the decisions taken by the committee as well as its General Comment No.8

کلیدواژه‌ها [English]

  • detention
  • Human Rights Committee
  • Information in Charges
  • prosecutor
  • The Right to Liberty and Security of Person