نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر

نویسندگان

چکیده

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITIQUE AND PROBE IN THE PROOFS OF DISCOMFIT OF CONDITION OF GUARANTY AGAINST TENANT

چکیده [English]

Condition of guaranty against tenant is a prevalent order in rent contracts nowadays. Logically and profoundly it was be documented and peruse in juridical jurist believe to authenticity of it.Although it is not mention frankly in civil law, but itappear that view point of discomfit is accepted - unlike current judicial procedure - by consider in article 493 particularly and article 614 generally.In this research, proofs of discomfit is critiqued and rejected finally, and then through generality of the rule: Troth to condition and proof its inclusion into condition of guaranty against tenant, like wise by consider to custom and uptake of wisdom, the sight of recent jurists and masters of guaranty against tenant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guaranty
  • Necessity of absolutory
  • Oppression
  • Rented subject Necessity of contract
  • Trustworthy
  • waste