محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده

نویسنده

چکیده

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LIMITS ON FREEDOM OF CONTRACT BASED ON CONSUMER PROTECTION

چکیده [English]

The principle of freedom of contract is conceptually narrower than the will theory and as such it does not deny the state the right to put limits on contracts between individuals. On this ground some measures have been taking to strike a balance between the interests of the consumers and the producers. Among these measures are the compulsory sales to consumers in the case law and on the basis of public order. This particularly true in the case of producer having monopoly over one product which is needed by the public order. The supply of such a product is then considered as public good and subject to public order. In this lecture we seek to examine such a trend in the case law in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic justice and exorbitant terms
  • Fairness
  • freedom of contract
  • Justice
  • Public Order
  • will theory