اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

نویسنده

چکیده

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL EFFECTS OF PUBLIC AUTHORITIE'S ULTRA VIRES IN CONCLUDING CONTRACTS

چکیده [English]

according to the civil code, article 663 every action accomplished out of his authority by agents among them the governmental managers is ineffective. But operating this article with respect to governmental contracts especially those which concern to act of state (act jure empirii) Creates undesirable effects and make the people distrust to the government and spoil the rights of the persons of good faith and ignorance. this problem can be solved by resorting to principle of preference of the public interest in interpretation of the governmental contracts, the theory of apparent proxy, and unity of basis of the commercial code with respect of violation their authority by the directors of the commercial companies and consequently to treat these contracts as defective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Act jure Empirii
  • Apparent proxy
  • Contract
  • Governmental managers
  • Public Order