جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران

نویسنده

چکیده

امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت است از: مفهوم و محتوای حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگیری، اصل جامعیت و کفایت و اصل برابری و تکلیف دولت در این زمینه و بررسی ساختارها و تشکیلات مربوط به عملیاتی کردن آن؛ ناهمگونی ها، تبعیض ها، تفاوت های غیرقابل توجیه، تعارض ها، همپوشانی ها و وجود ضوابط غیرمنطقی در نظام تأمین اجتماعی ایران و آسیب شناسی وضع قوانین و مقررات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY OF LEGAL SYSTEM OF SOCIAL SECURITY IN IRAN

چکیده [English]

Social security of Iran has passed different stages and today has entered the stages of organizational development and universal coverage. But this system, like other man-made systems, has inadequacies which must be rectified. In this article, legal system of Iran has been studied from legal point of view and necessary proposals have been presented in order to remove these defects: Main axis of discussions are as follows: Notion and content of the right to social security and it's governing principles like as universality, Comprehensiveness and equality and duty of the government in this regard; Examination of structures and organizations required to implement it; Discriminations, conflicts, overlaps and irrational rules and pathology of system of enacting the laws and regulation in Iran's social security system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjudication in social security
  • Comprehensiveness and equality
  • Conflicts
  • Inequality
  • international social security standards
  • overlaps
  • The comprehensive Welfare and Social System Act
  • The right to social security
  • universality