وضعیت شرط تضمین سود

نویسنده

چکیده

یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط‌ علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر نوع مشارکتی شده ‌اند. اما دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بین طرفین می باشد، سود یک طرف نیز ممکن است با توافق دیگری از پیش تعیین گردد و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL STATUS OF CONDITION TO GUARANTEE PROFIT

چکیده [English]

one of important conditions of capital, is the condition to guarantee profit. With due attention of illegality of the free- interest and forbidding of the usury under the Islamic and Iranian law, It is necessary that; the legal status of this condition and it’s legal sanction to be considered It seems that, the condition to guarantee profit is a condition about the performance of act by witch the guarantor promise to obtain the profit that they predetermined by mutual consent.
The jurists of Islamic schools, although, believed that; pre-specification of investment profits in any form of partnership is not allowed but there is not any proof to nullify such condition since just as profit may be shared between two parties, the profit of one party may be pre-specified and it dose not contradict any canonical text in the Qur’an and Sunnah. Consequently the condition, according to principle of conditions, is valid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • capital
  • Free
  • Interest
  • Legal sanction
  • Pre
  • Specification.
  • Valid