مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

چکیده

جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت‌های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریه‌های مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی‌تواند ضرورت بهره‌مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می‌شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JUDICIAL IMMUNITY OF JUDGES AND LAWYERS IN IRANIAN LEGAL SYSTEM

چکیده [English]

special standing of attorneys and judges have made all legal systems of the world pay particular attention to the exigency of the provision of an appropriate bed for suitable execution of their duties as well as the recognition of their privileges and immunity. some theories like "Good Service", "The Validity of Judges and Attorneys' Personality" and "Exigency and Necessity of Duties" have been stipulated. Judge's independence guarantee, attorney's freedom in defending, special social situation and the lack of criminal intend (MENS REA) are some theoretical bases of the immunity of judges and attorneys. The opponents of judges and attorneys' immunity believe that such a privilege is in contradiction with the principal of persons equality against the Law, the persons right of justice demanding and also in contradiction with Islamic rules.From our viewpoint, their reasons do not fade the nececity of such immunity. The fundamentals supporting the necessary of such a judicial immunity may differ in various legal systems.This article deals with the revision of judicial immunity of judges and attorneys in Iranin legal system .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Defence.
  • Immunity
  • Independece of Judge
  • Lawyres