بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه

نویسنده

چکیده

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ATTRIBUTIONS OF THE COUNCIL OF THE VILLAGE AND CITY

چکیده [English]

In a unitary state, the decentralization consists to give the legal personality of the public law to the parts of the territory (village, city, province and region) will be liberally administrate. Therefore, the authorities of these units (the members of the councils) are elected by the people and they have their administration, attributions, budget and employees. In this paper, we examine the attributions of village and city’s council in France who is the model of the decentralization’s system and it have two hundred years experiences. In this research, whatever is related to study the attributions of these councils were classified subjectively. The attributions of the adoption of the budget, revenues, expenses of the councils were studied more because of its importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Council of the state
  • Council of the village and city
  • Decentralization
  • Local referendum.
  • Municipality
  • Public services