جنس فلسفی حقوق بشر

نویسنده

چکیده

پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزاره‌های حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نباید‌های موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانه‌ای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحت‌جویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسان‌شناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند می‌کند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PHILOSOPHICAL KIND OF HUMAN RIGHTS

چکیده [English]

The main question in this article is: what is the philosophical kind of statements which refer to human rights? From an abstract point of view, the rights and the obligations, for example in the universal declaration of human rights, are founded upon which foundations? Our hypothesis is that to rely human rights on “nature” is a wrong reasoning but considered to be useful in practice. Human rights, in final analysis, can not rely upon anything except some expedient consensus. The conventional theory of rights which is defended hear reduce the universality of human rights to the nature of human being with two aspects: common instinctive needs and rational approbations which will be promoted according to degree of instruction and welfare. This article is written in analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Is and ought to.
  • natural rights
  • Rational consensus