انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده

چکیده

این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE COMPATIBILITY OF THE ECONOMIC SANCTIONS OF THE SECURITY COUNCIL WITH THE HUMAN RIGHTS AND THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

چکیده [English]

This book deals with the evolution of the sanctions policy of the Security Council arisen as a solution to the problem of disastrous effects of the comprehensive economic sanctions on the civilian populations of the target States. The study shows that the key for resolving the conflict arisen between the purposes of the Charter: maintenance of the peace and promoting respect for human rights, lies in the observance by the Council the rules and principles of the human rights and the international humanitarian law. The Extensive and serious objections directed against these sanctions led the Security Council to adopt a new policy called “targeted or smart sanctions” to resolve the problem. The book analyses different aspects of the traditional sanctions as well as the advantages and disadvantages of the new policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive economic sanctions
  • Humanitarian derogations
  • human rights
  • International Humanitarian law
  • Sanctions Committees
  • Security Council
  • Targeted sanctions