قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم، دکتری حقوق

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین‌المللی حل و فصل می‌شود. در کنار شکل‌گیری داوری تجاری بین‌المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام‌ حقوقی ملی و بین‌المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم‌ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی، شناسایی شده و اجرا می‌گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها