مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی

نویسنده

دانشگاه تهران، دکتری حقوق

چکیده

متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجة حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسؤولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود؛ از جمله: این مسؤولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجة بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسؤولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعة تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها