دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری حقوق

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری حقوق

چکیده

لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را می توان در کشورهای عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسیمی از خود را به ایران آورده است. پیش بینی امکان طرح دعاوی مالکیت صنعتی در مراجع دادگستری در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه های تجاری در رسیدگی به این دعاوی در لایحه آیین دادرسی تجاری تا اندازه ای تکمیل شد.

کلیدواژه‌ها