آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری حقوق

2 دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

چکیده

هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه ی آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه ی موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شأن وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ی ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).

کلیدواژه‌ها