دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

نویسنده

دانشگاه قم، دکتری حقوق

چکیده

یکی از راه‌‌های پی‌‌ بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می‌‌دانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارائه می‌‌شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات می‌‌شود. فایده مهم نظری? یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.

یکی از راه‌‌های پی‌‌ بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می‌‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW THEORY FOR THE LEGALITY OF THE NEW LEGAL SYSTEM IN THE ISLAM

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Shobayri
چکیده [English]

One of the ways for discovering the Islamic laws is referring to wise men custom and practice (Banae Oghala). Most of the past Islamic jurisprudents (Shariat Scientists) believe that the condition of its validity is being of that custom or its criteria in the age of the Masoom (p.). A new theory has been advanced in this article in which many of the new wise men customs will be valid in some special circumstances without needing to being in that age. The significant usage of this theory is for the finding of the Islamic foundation for many new legal systems like intellectual property law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common custom
  • Custom linking
  • foundation
  • Intellectual property law.
  • Islamic legality
  • New issues
  • Validity of Taghrir (Confirming by silence)
  • Wisemen custom