سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری حقوق

2 دانشگاه آزاد، مربی

چکیده

متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای تجارت امور مرتبط با مالکیت معنوی؛ دومین، سازوکار اصلی توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضای سازمان صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجرای احکام و توصیه ها نظارت کرده و می تواند مجوز اقدامات تلافی جویانه را علیه کشور محکوم علیه صادر نماید.

کلیدواژه‌ها