بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری

چکیده

یکی از مهم ترین روش ها برای شرکت ها و واحدهای تجاری نوپا جهت تأمین منابع مالی، استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران، صنعتی جوان است و برای پرکردن خلأهای قانونی مرتبط با آن تصویب قوانین خاص نیاز است. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. اجاره به شرط تملیک، عنوانی جدید است که در سال‌های اخیر به لحاظ نیازهای روز در عرصه ی حقوقی وارد شده است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده ی مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد؛ پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف مورد نظر نائل شد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی شرکت های لیزینگ و ماهیت حقوقی معاملات این شرکت‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVEY OF THE LEASING COMPANIES TRANSACTION IN IRANIAN LAW

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Hossein Kaviar 2
چکیده [English]

Use of leasing is one of main methods for modern companies and commercial unities to finance. Leasing industry is scion in Iran and requires pass of particular regulation for full of its legal gaps. Present contract of Iranian leasing companies is the simple hire-purchase. Hire-purchase is a new topic that cause of today requirements at recent years, has been entered into legal arena. This method not only is flexible with future vicissitudes of clientele and liquidity of leasing company, rather in time of contract isn’t responder of clientele variety of need. It looks like, by combination of Hire-purchase with contract of settlement and change of computation method, be able to accede to noted purposes. Aim of this article is survey of legal dimension of Leasing Companies and their Transaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Contract of settlement
  • Hire-purchase
  • Leasing
  • nature