نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

دادرس را نباید سخن‌گویِ محض و ابزارِ دستِ قانونگذار انگاشت. وی به بازیگری می‌ماند که به قانونِ وضع‌شده جان می‌بخشد و آن را به حرکت وامی‌دارد. بازیگریِ دادرسان را می‌توان بر سه پایه‌یِ توجیهیِ زیر استوار کرد: محدودیت‌هایِ مربوط به پدیدآوردنِ قانون (بی‌تخصصی و بی‌توجهی، مصلحت‌اندیشی، و اقدامِ آگاهانهِ قانونگذار، ناممکنیِ پیش‌بینیِ همه‌یِ حالت‌ها و مصداق‌ها در قانون، تحولِ جامعه در گذرِ زمان و ناروشنیِ ذاتیِ زبان در پاره‌ای از موردها)؛ تصحیحِ کژروی‌هایِ قانونگذار در چارچوبِ ابزارهایِ تفسیری (بر پایه‌یِ اصلِ تفکیکِ قوا)؛ و روزامدسازیِ معنا و سازگارسازیِ قانون‌هایِ جنایی با الزام‌هایِ زیستِ جمعی در زمانه‌یِ تفسیرِ قانون. این بازیگری در سه قالبِ کشفِ معنا (در برابرِ آفرینشِ معنا)، اثرگذاریِ پیش‌ساخت‌هایِ آنان در تفسیر و صورت‌بندیِ هدفِ قانونِ جنایی بازتاب می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF JUDGES IN INTERPRETING CRIMINAL LAWS

نویسندگان [English]

  • Hossein Aghaie-Nia 1
  • Ali Shojaei 2
چکیده [English]

Judges should not be regarded as mere speakers of and tools in the hands of the legislature. They are as actors animating the laws enacted. The judges’ acting can be justified on three grounds: limitations of law-making, including lack of expertise in and inattention of, the being expedient of, and purposeful acts of legislature, being societies in transition, and impossibility of anticipating all cases and situations as well as the inherent indeterminacy of language in some cases; correcting the legislature’s deviance by means of interpretation based on the principle of separation of powers; and updating the meanings of the criminal laws and adapting them to prerequisites of collective life at the time of interpreting the laws. The judges’ acting reflects in three forms, i.e., exploring (vs. making) the meanings of criminal laws, effects of their fore-structures on interpretation, and formulation of the purpose of criminal laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acting
  • Democracy
  • Fore-structure
  • Interpretation
  • Judges
  • Purpose of law.
  • separation of powers
  • Updating meanings