مجازات متناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی (با تأکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان)

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده‌گرایانه است که بیش از دو قرن پیش بوسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. امروزه نظریه پیشگیری عام مثبت، نظریه غالب تعیین کیفر در حقوق کیفری آلمان است. این اصطلاح با هدف تمایز آن با اصطلاح سنتی بازدارندگی عام تدوین یافته است. این نظریه بر کارکرد مثبت مجازات در تقویت ارزش‌های اخلاقی، حمایت از شیوه‌های رفتاری مطلوب و تقویت احترام و اعتماد به قانون تاکید می‌ورزد و از این طریق در پی کاهش ارتکاب جرم در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROPORTIONATE PUNISHMENT FROM THE VIEW OF DETERRENCE THEORIES OF PUNISHMENT (BY EMPHASIZE ON GERMAN CRIMINAL SENTENCING THEORY)

نویسندگان [English]

  • GHolamhosein Elham
  • Fatemeh Mohammadi Moghanjoghi
چکیده [English]

The first account of the principles of proportionate sanctions was utilitarian, and was provided over two centuries ago by Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. Failure to observe the principles of proportionality in sentencing would be weaken the deterrent function of punishment. Currently, theory of Positive General Prevention is the dominant theory of punishment in German criminal law. This term was constructed in Germany to make a different between traditional term "general deterrence" and "positive general prevention". This theory emphasizes on positive function of punishment through strengthening the morality, supporting the desired attitudes and ways of behaving, and strengthening the respect and trust in law. The final purpose is crime rate reduction in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General deterrence
  • Individual or special deterrence
  • Positive general prevention.
  • Proportionate sentences
  • Purpose of sentencing