بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. کار اتباع بیگانه در ایران که ریشه در دوره باستان دارد، از زمان عضویت ایران در سازمان بین المللی کار تا به امروز تحت تاثیر مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار، شامل: مقاوله نامه های منع کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و اشتغال، آزادی سندیکایی و محو موثر کار کودک و مقاوله نامه های با موضوع اشتغال کارگران مهاجر، مانند «مقاوله نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» با امعان نظر به اسناد عام حقوق بشری به سمت تکامل گام برداشته است. مقاله حاضر به بررسی میزان اثربخشی اسناد بین‌المللی بر مقررات ایران در ارتباط با اشتغال کارگران مهاجر قانونی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها