بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. کار اتباع بیگانه در ایران که ریشه در دوره باستان دارد، از زمان عضویت ایران در سازمان بین المللی کار تا به امروز تحت تاثیر مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار، شامل: مقاوله نامه های منع کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و اشتغال، آزادی سندیکایی و محو موثر کار کودک و مقاوله نامه های با موضوع اشتغال کارگران مهاجر، مانند «مقاوله نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» با امعان نظر به اسناد عام حقوق بشری به سمت تکامل گام برداشته است. مقاله حاضر به بررسی میزان اثربخشی اسناد بین‌المللی بر مقررات ایران در ارتباط با اشتغال کارگران مهاجر قانونی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REVIEW OF IMPRESSIONABILITY OF LEGAL MIGRANT WORKERS' LABOR RIGHT IN IRAN FROM INTERNATIONAL DOCUMENTS

نویسندگان [English]

  • Kheyrollah Parvin
  • Morteza Rostami
چکیده [English]

Labor right is one of rights that has been recognized for aliens by generic documents of human rights, conventions of international labor organization(ILO) and internal acts. Aliens’ occupation in Iran that roots in ancient age, from Iran’s membership in ILO until today has moved toward evolution under influence of fundamental Labor rights conventions consist of: prohibition of forced labor, non-discrimination in employment and occupation, freedom of syndicate, effectual deletion of child labor, conventions with subject of migrant workers’ occupation such as «Convention concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen's Compensation for Accidents» and other generic documents of human rights. This essay that reviews deal of international documents effectiveness on Legal Status related the legal migrant workers' right of labor in Iran, ultimately has presented some mechanism for support of impressionability Predominant Legal Status for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental law of labor.
  • Generic international documents
  • Labor right
  • Legal migrant worker
  • Specific international documents