تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم

نویسنده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نمایند? تقریباً دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سوء استفاده کنندگان از قدرت در نقض حقوق بنیادین بشر، طیفی از دولتهای مساله دار از پیوستن به اساسنامه امتناع کردند تا از تبعات منفی آن مصون بمانند. لذا با همه قوا و نفوذ علمی و عملی در صدد ایجاد مانع برای دیوان در حصول به اهداف تبیینی اساسنامه برآمده و سیاست را در مقابل عدالت قرار داده اند. در این مقاله به ارزیابی مهم ترین چالشهای سیاسی از این طیف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENCOUNTERING POLITICK AND JUSTICE IN ROME STATUTE

نویسنده [English]

  • Fereydoon Jafari
چکیده [English]

After positive vote of 120 country to Rome statute and approval or accession of 114 country (almost tow third of world states) till the end of 2010, hopes to fight against impunity and ending barbarity entered to a new stage and achieving universal criminal justice goals as a new attitude of global criminal organizations like ICC in punishing core crimes criminals get dominant willing. But because this new tribunals affects states sovereignties and super power authorities or power abusers in breaching fundamental human rights (Noyau dur), a range of problematic countries refused accessing to Rome statute, so strongly tried to not allow the ICC achieving its goals and encountered justice against politick. This article analyses the most important political challenges of Rome statute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core crimes.
  • Hegemonization
  • International Criminal Court
  • Political challenges
  • Rome statute
  • State Sovereignty