نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

نویسنده

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر را شرط مسئولیت مدنی می‌‌دانند، ریشه فقهی دارند یا مقتبس از قانون مدنی فرانسه هستند، به ویژه که از نوشته‌های فقیهان امامیه، استنباط می‌‌شود که آنچه مهم است، احراز ورود زیان و لزوم جبران آن است و تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب چندان اهمیتی ندارد. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه‌های فقهی سئوال یاد شده،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE OF FAULT IN "TORT OF TASBIB"

نویسنده [English]

  • Golamreza Hajinoori
چکیده [English]

Addition of fault to element of tort is one of controversial issues and is long eval in the different legal systems and the attempts to concentrated the different views are still continued. Most of the Iranian civil Jurists with reference to some of the civil code articles, consider fault as the fourth element of "Etlaf" and also in their writing, knew it as one of the distinguishing elements between "Etlaf" and "Tasbib" While considering the "Feghi" root of "Tasbib", this question raises whether the articles set out in the civil code are of "feghi" origins or they have been adapted from the French civil code, particularly it is inferred from the writings of the "Emamiee Fogaha" that, important point is to ascertain the infliction of loss and necessity to compensated and bifurcating "Etlaf" in to "Tasbib" and "Mobasherat" is of no important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EmamieFegh
  • Etlaf
  • Fault
  • Tasbib
  • Tort.