عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

«عدم تمایلِ» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بین‌المللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولاً مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتهاست آسیب رساند. در عین حال، این مفهوم پذیرفته شده در اساسنامه به عنوان یکی از ابزارهای دیوان در خاتمه دادن به بی‌کیفری مرتکبان مهم ترین جنایات بین المللی است که می‌تواند یاور دادستان دیوان در انجام ماموریت بین‌المللی خود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UNWILLINGNESS OF THE STATE AS A BASIS FOR THE ADMISSIBILITY OF A CASE IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

نویسندگان [English]

  • Ali Khaleghi
  • Amir Massoud Mazaheri
چکیده [English]

Unwillingness of the competent state to prosecute and investigate an international crime within the jurisdiction of the International Criminal Court is one of the aspects of admissibility of a case in the court. Unwillingness is originally a subjective concept and is capable for a vast interpretation therefore may endanger the basic goal of complementarity principle i.e. respecting states sovereignty and priority of national jurisdiction in performing justice. By the way this accepted concept in the Rome statute is one of the tools to end impunity of international criminals of the most heinous crimes and help the prosecutor.

Unwillingness of the competent state to prosecute and investigate an international crime within the jurisdiction of the International Criminal Court is one of the aspects of admissibility of a case in the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary jurisdiction
  • Impunity
  • International Crimes
  • International Criminal Court
  • Shielding from criminal responsibility.
  • Unwillingness